Norsko - velký okruh

  • Termín: 29.6.2024 - 10.7.2024
  • Počet dní: 11 dní
  • Číslo zájezdu: 202470
  • Cena: 27 500 CZK
  • Doprava: Autobusová
  • Ubytování: kombinace hotely - hostely - chatky
  • Strava: snídaně
  • Dostupnost: Volná místa
  • Nezávazná poptávka Objednat

1. den - 29/06 

ve večerních hodinách odjezd z ČR do SRN přes Drážďany a Hamburk do něm. přístavu Kiel

2. den - 30/06                                                                                                                                     
odpoledním trajektem do norského Osla, nocleh na lodi ve 4 L kajutách (plavba asi 20 hod),
plavba fjordy kolem dánských ostrovů je obrovským zážitkem

3. den - 01/07 (sobota)
připlutí a vylodění v OSLU, částečná prohlídka norské metropole, odjezd z Osla podél největšího norského jezera MJØSA do  LILLEHAMMERU, krátká prohlídka olympijského areálu, pokračování přes Dombås a údolím divoké řeky Raumy s mnoha vodopády  kolem světoznámé STĚNY TROLLŮ (jedna z nejobtížnějších horolezeckých stěn na světě = obrovská hradba 1000-1200 m kolmých až převislých žulových stěn) do ÅNDALSNES, nocleh v kempu v krásném prostředí přímo na „cestě Trollů„

4. den - 02/07   
ráno výjezd fascinující Zlatou cestou = TROLLÍ CESTA (11 velmi ostrých serpentin), procházka k vodopádu STIGFOSSEN, pokračování do Valldalu - trajektem přes Nordallsfjord do Eisdalu, dále opět po Zlaté cestě tentokrát Orlí cestou do GEIRANGERU k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geirangerfjordu (vodopád Sedm sester), za příznivého počasí výjezd na vrchol DALSNIBBA (1450 m n. m.) s úžasnými výhledy, přejezd do nejmohutnějšího a nejvyššího skandinávského pohoří Jotunheimen do LOMU, možnost prohlídky skanzenu a historického kostela, nocleh v kempu  

5. den - 03/07 
ráno jen za pěkného počasí výjezd do pohoří JOTUNHEIMEN = Domov Obrů k chatě JUVASSHYTA do nadm. výšky 1.880 m  pod nejvyšší horu Skandinávie GALDHØPIGGEN (2.469 m) pokračování krásnou vyhlídkovou horskou cestou přes sedlo Krossbu k nejvzdálenějšímu rameni nejdelšího světového fjordu - SOGNEFJORDU, výjezd k nejrozsáhlejšímu evropskému ledovci - JOSTEDALSBREEN, pěší cestou k nejkrásnějšímu ledovcovému splazu NIGARDSBREEN, nocleh v oblasti

6. den - 04/07 
„fjordí“ cestou ze Sogndalu do Helly a trajektem přes Sognefjord do Vangsnes, podél fjordů mezi horami přejezd do Vossu a dále velmi atraktivní krajinou do nejmalebnějšího severského přístavu BERGENU, možnost večerního města se skvělou atmosférou, nocleh  

7. den - 05/07   
dokončení prohlídky Bergenu, návštěva slavného rybího trhu, možnost lehké turistiky nebo lanovkou (cca 160 NOK tam i zpět) na vyhlídku FLØYEN, po poledni odjezd po nesmírně atraktivní vyhlídkové cestě po velmi členitém západním pobřeží do čtvrtého největšího norského města STAVANGERU, součástí trasy je mnoho vyhlídek, tunelů a trajektů přes fjordy, nocleh 2x na stejném místě

8. den - 06/07   
ráno průjezd supermoderním, nejdelším podmořským tunelem na světě - RYFYLKE směr městečko Tau, zde středně náročný pěší výstup na zlatý hřeb výpravy PREIKESTOLEN („Kazatelna“) = jedna z ikon Norska, skalní útes tyčící se více než 600 metrů nad hladinou LYSEFJORDU, prohlídka historického centra města STAVANGER s tradičními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem, strážní věží nad městem či slavným vikingským památníkem námořní bitvy SVERD I FJELL, nocleh

9. den - 07/07   
ráno odjezd do divokého a legendárního kraje TELEMARK, kde vznikl slavný lyžařský postoj s pokrčenou předsunutou nohou, zde návštěva městeček VEMORK a RJUKAN (známé během války výrobou a hlavně zničením továrny na těžkou vodu, prohlídka kaňonu, film o diversní akci na běžkách, prohlídka lávky přes řeku Måna, kterou museli  „Hrdinové z Telemarku“ překročit), hora GAUSTATOPPEN (1881 m), kde byla v době studené války dlouho utajovaná podzemní lanovka a základna NATO), dále zastávky u největšího a nejzachovalejšího norského dřevěného sloupového kostela HEDDAL a TELEMARSKÉHO KANÁLU (sto pět kilometrů dlouhá jedinečná vodní cesta spojující moře s městečkem Dalen), nocleh v oblasti

10. den - 08/07   
ráno odjezd zpět do norské metropole OSLO a dokončení prohlídky: radnice, opera, přístav, parlament, pevnost Akershus, královský palác, poloostrov BYGDØY, možnost návštěvy muzeí FRÅM (polární loď Fridtjofa Nansena) a KON - TIKI (vory mořeplavce Thora Heyerdahla), Frogner (VIGELAND) park, tj. norské Versailles s obrovským množstvím soch na téma člověk a tělo, výlet do světoznámého lyžařského areálu HOLMENKOLLEN, večerní Oslo, nocleh

11. den - 9/07   
dokončení prohlídky, odpoledním trajektem zpět do Kielu, znovu nocleh na lodi ve 4L kajutách (plavba asi 20 hod)

12. den - 10/07   
dopoledne vylodění a non-stop návrat do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách

Celková trasa busem bude asi: 4000 km, při non-stop jízdách budou zdravotní zastávky.

 

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho může měnit  především vzhledem k počasí, dopravním a časovým možnostem, nepředvídaným okolnostem a celkové situaci!

více informací o zájezdu najdete ZDE

Hlavní město:               Oslo

Rozloha:                       323 802 km2

Počet obyvatel:             4,8 mil.

Nejvyšší hora:               Galdhopiggen 2469 m n. m.

Státní zřízení:               konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem, v čele král Harald V.

Největší města:              Oslo 500 tis. (aglomerace 800 tis.), Bergen 230 tis.,Trondheim 150 tis.

Úřední jazyk:                 norština

Národnostní složení:     Norové 96%, Švédové, Finové, Dánové

Náboženství:                 luteráni 88,5%,

Měna:                           1 norská koruna (NOK)

HDP na osobu:              47 800 US dolarů

Průměrný věk dožití:    80 let

Norsko leží na západě největšího evropského poloostrova – Skandinávského a svou rozlohou se řadí na osmou příčku mezi evropskými státy. Název země pochází z vikingského Nordvegr – tedy cesta na sever.

Norsku patří četné ostrovy a souostroví v Severním, Norském a Barentsově moři. Například Lofoty, Vesterály, Jan Mayen nebo Špicberky. Celé pobřeží je lemováno dohromady asi 50 000 ostrovy. Na dálném norském severu leží nejsevernější bod celé evropské pevniny – mys Nordkinn.

Povrch

Reliéf Norska byl od konce třetihor modelován mnoha ledovci, po jejich ústupu po poslední době ledové, zde na západním pobřeží zůstaly četné fjordy. Jsou to hluboké zářezy do pevniny vzniklé zatopením ledovcových údolí. Nejdelší z nich Sognefjord, zároveň nejdelší na světě, dosahuje délky 205 km a hloubky až 1308 metrů.

Celé pobřeží Norska je velmi členité, příkré s mnoha drobnými ostrovy a zálivy. Celým Norskem se od jihu táhne překrásné prvohorní Skandinávské pohoří s recentním zaledněním. Nejvyšší horou je Galdhøpiggen s 2469 metry nad mořem.  Je tedy zároveň nejvyšší horou celé Skandinávie. Ve Skandinávském pohoří se nachází též největší pevninský evropský ledovec Jostedalsbreen.

Vodstvo

Řeky v Norsku nevynikají nijak svojí délkou, nýbrž svou dravostí, četnými peřejemi a vodopády a jsou napájeny především vodami z tajících ledovců v letním období. Jejich hydroenergetický potenciál je zde skvěle využíván v podobě hydroelektráren a velmi šetrné a levné výrobě elektrické energie. V Norsku je celkem 16 000 jezer, největší z nich je Mjösa severně od Osla.

Podnebí

Přestože se Norsko nachází blízko polárního kruhu, vlivem Golfského proudu zde panuje mnohem přívětivější klima, než by bylo na první pohled patrné. Pobřežní oblasti mají oceánské podnebí s mírnou vlhkou zimou a ročními srážkami, východní Norsko má výrazně chladnější zimy, teplejší léto a nižší srážky. Zde se uplatňuje vliv Skand, které vytvářejí mohutnou hradbu pohoří. Leží i zde i jedno z nejdeštivějších míst Evropy – město Bergen. Za rok zde spadne téměř 4000 mm srážek (pro srovnání – průměrná hodnota v ČR je 600 mm).

Biota

Symbolem norské přírody je bezpochyby majestátní los. Navzdory jeho velikosti jde o zvíře velmi plaché. Setkání s ním je tak spíše výjimkou. V severních částech země nezřídka potkáte volně se potulující stáda sobů – většina z nich jsou ovšem „domácí zvířata“ laponských pastevců. Na dálném severu je možné spatřit medvěda hnědého nebo smečky vlků. Na arktických ostrovech jsou k vidění lední medvědi, tuleni či mroži. Norská flóra se poměrně rychle mění s rostoucí nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou. Na jižním pobřeží lze nalézt pro nás běžné duby, jilmy či javory, většinu pokrývají smrkové a borové lesy. Ty přecházejí ve stále se snižující porost ze zakrslých břízek, osik a vrb. Nejsevernějších polohy pokrývá mechová nebo lišejníková tundra. V lesích lze celkem snadno nalézt překvapivou úrodu hub (místní je sbírají jen výjimečně).

Nerostné suroviny

Norsko je stát oplývající velkým bohatstvím nerostných surovin. Také vyspělá ekonomika a hospodářství jsou odrazem značných příjmů z těžby a prodeje těchto komodit. Tradiční nerostné zdroje Norska představují železná ruda a rudy barevných kovů. V 70. letech byla v šelfu Severního moře objevena značná ložiska ropy a zemního plynu.

Obyvatelstvo

Celkově má Norsko zhruba 4,8 milionů obyvatel, z nichž asi 10% jsou obyvatelé se zahraničním původem. V hlavním městě žije zhruba 570 tisíc obyvatel. Druhým největším městem Norska je Bergen, kde žije přibližně 230 tis. obyvatel. První obyvatelé sem dorazili už před deseti tisíci lety – šlo o lovce sobů. Tito původní obyvatelé tzv. Laponci žijí hlavně na severu země. Dnes Norsko patří k zemím s nejnižší hustotou obyvatel v Evropě. Na 1 km připadá pouze 13 osob. Norsko má jednu z nevyšších průměrných délek života na světě. Většina obyvatel se živí rybolovem či pracuje v průmyslu a obchodě. Úředním jazykem je norština, patřící do germánské jazykové skupiny. Norové jsou též značně jazykově vybaveni. Za téměř druhý mateřský jazyk lze považovat angličtinu.

Hospodářství

Norsko patří mezi jedny z nejvyspělejších zemí světa a pravidelně se umisťuje v nejvyšších patrech žebříčků kvality života. Typické jsou vysoké platy a životní úroveň.

Dominuje rozsáhlý petrochemický a navazující chemický průmysl. Zisky z prodeje paliv umožňují investice do dalších, zejména technologicky progresivních odvětví (elektronika, elektrochemie, speciální slitiny a přístroje) a rozvoj infrastruktury. Velmi významná je výroba papíru. Tradiční je stavba lodí, zpracování kožešiny a zejména ryb. Norsko vlastní jednu z největších obchodních flotil (polovinu tvoří tankery). Téměř polovinu norského exportu tvoří paliva a ropné produkty. Největšími partnery jsou Velká Británie, Německo a Švédsko. Na vzestupu je dnes také oblast cestovního ruchu.  Překrásná norská příroda, milí a pohostinní lidé, možnosti sportovního vyžití a kvalitní síť služeb lákají do země stále více turistů. Norsko se dlouhodobě staví negativně ke vstupu do Evropské unie, což demonstruje nesouhlasem občanů v několika proběhlých referendech.

Doprava

Lodní doprava je nejdůležitějším způsobem transportu. Největší přístavy mají Oslo, Bergen, Stavanger a Narvik. V členitém terénu vláda investuje velké částky na propojení všech oblastí a výsledkem jsou nákladná a velkolepá technická díla, zejména tunely a silnice ve fjordech, kde se též hodně využívá trajektové dopravy. Mezinárodní letiště jsou v Oslu, Stavangeru a Bergenu.

Nezávazná poptávka - Norsko - velký okruh


?
Již 34. sezóna1991 - 2024